Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Patisserie Niels. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Patisserie Niels te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Patisserie Niels zijn vrijblijvend. Patisserie Niels accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Patisserie Niels behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Patisserie Niels behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Patisserie Niels bezorgt alleen in Oirschot en directe omgeving bestellingen. De klant dient voor minimaal € 20,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Patisserie Niels. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd.

Vervoer en distributie

Patisserie Niels kan indien gewenst voor het vervoer van bestellingen zorgen. Afhankelijk van het aantal gereden kilometers kan hiervoor een vergoeding voor in rekening gebracht worden. (dit is namelijk € 0,80 per gereden kilometer). Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Leveringen

Patisserie Niels zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Patisserie Niels ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Patisserie Niels daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Patisserie Niels aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Patisserie Niels een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Patisserie Niels de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Patisserie Niels zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een unieke schriftelijke retourbevestiging en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
Patisserie Niels draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Patisserie Niels geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Patisserie Niels over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingverplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Patisserie Niels opgave doet van een adres is Patisserie Niels gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Patisserie Niels.

Aansprakelijkheid

Patisserie Niels is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie Niels is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Niels komen. Patisserie Niels draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Niels eveneens geen verantwoordelijkheid. Patisserie Niels is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Patisserie Niels, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Patisserie Niels. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Patisserie Niels uitgesloten. Patisserie Niels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Patisserie Niels, zoals TNT Post, Fed-ex e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant

Rechten

Alle contacten en transacties met Patisserie Niels geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Patisserie Niels. Niets uit uitgaven of publicaties van Patisserie Niels mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Niels.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patisserie Niels en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Patisserie Niels te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Patisserie Niels te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Patisserie Niels

Nieuwstraat 8
5688 BE Oirschot
T. 0499 – 32 52 20
E. [email protected]

IBAN: NL87 RABO 0311 6706 44
KVK nr: 66657520
BTW nr: NL.2092.49.468.B01

Download hier onze Algemene voorwaarden.